تفاوت تعصب و حمیّت با غیرت

بسیاری تصور می‌کنند تعصب و حمیّت به‌معنی غیرت است و با تقسیم آن به دو نوع خوب و بد، تعصب به باورهای درست و حمیّت در دفاع از مقدسات و بزرگان خود را پسندیده می‌دانند. در حالی که واژهٔ تعصب ‌با عصبیت هم‌ریشه و به‌‌معنی طرفداری بدون دلیل منطقی است و حمیّت به‌معنی دفاع داغ همراه با عصبانیت و نخوت است.

ادامه